***update***  หากใครใช้ Mi Fit รุ่นใหม่ๆ เช่นตั้งแต่ 4.1.0 หน้าตาการจัดการ Band displays เปลี่ยนไปแต่ตำแหน่งการวางไฟล์หน้าตา band ยังคงเ...